Missie en visie

Op basisschool de Vlinderboom gaan we ervan uit, dat elk kind zich goed moet voelen. Vanuit dit goede gevoel kan en durft elke leerling zich te ontwikkelen. Binnen de school spannen we ons in om elk kind de drie basisbehoeften te laten ervaren: relatie, autonomie en competentie. Dit betekent dat een kind in beginsel, vriendjes maakt (relatie), zelf in staat is om bepaald dingen volgens een vaste routine te doen (autonomie) en succeservaringen opdoet door nieuwe dingen te leren (competentie).

Verder gaan we ervan uit dat we als school, onze leerlingen voorzien van een brede kennisbasis. Kennis gaat vooraf aan het leren van nieuwe dingen. Zonder kennis is het onmogelijk om je nieuwe vaardigheden eigen te maken. Deze kennisbasis leggen we door leerroutes te volgen, passend bij de nieuwste onderwijsmethodes. Daarnaast is er een gezonde afwisseling tussen werken op papier en digitale verwerking, omdat dit in de maatschappij eigenlijk ook het geval is.

Onze school onderscheidt zich doordat wij onze onderwijs baseren op: 'Kwaliteitsvolle interacties'. Dit betekent dat we bovenop de kennisbasis onze leerlingen nog op 4 ontwikkelgebieden uitdagen. Deze kennisgebieden zijn: rijke taal, warme relaties, expressie en denken.

Rijke taal
De lessen op de Vlinderboom kenmerken zich door de vele interacties die er tijdens een les gemaakt worden tussen de leerkracht en het kind, maar ook door de kinderen onderling. Om contact te kunnen maken en een kennisbasis te leggen heeft een kind een rijke taal nodig. Daarom ligt de nadruk om onze school op het verwerven van een goede woordenschat en wordt er veel tijd besteedt aan zelfstandig lezen en voorlezen. De taal wordt in de onderbouw contextrijk aangeboden, vanuit gezamenlijke thema's, zodat kinderen nieuwe woorden direct in de juiste context leren en dus ook kunnen plaatsen. Ook om goed te kunnen rekenen, is taal een belangrijke voorwaarde. Zeker als het om contextrijk rekenen gaat, zoals bijvoorbeeld verhaaltjessommen. Op onze school valt namelijk het rekenen, dus ook in dit ontwikkelgebied. Onze lessen bestaan uit een instructie, volgens het Expliciete Directe Instructie model (EDI) en een verwerking van de leerstof, waarbij herhaaldelijk wordt bekeken door de leerkracht of de leerstof wordt opgepikt door de leerlingen. We meten de vorderingen daarnaast met
het KIJK! en CITO leerlingvolgsysteem. Ook bieden we op de Vlinderboom in alle groepen al de Engelse taal aan. Dit doen we heel laagdrempelig met de methode Join In. Maatschappelijk zien we het Engels veel terug en daarom vinden we dat we juist de taalgevoelige periode van onze jonge kinderen, ook zeker moeten benutten voor het spreken van een, al lang niet meer zo'n 'vreemde' taal.

Warme relaties
Leerlingen zich goed laten voelen binnen een school lijkt vanzelfsprekend, maar vergt in de voorwaarden belangrijke pijlers. Binnen onze school werken we met positieve gedragsverwachtingen, we leren de kinderen regels en koppelen die vast aan waarden. Zo benadrukken we de nut en noodzaak van het positieve gedrag. Samen houden we het zo veilig op school, wordt er dan bijvoorbeeld gezegd. Naast de klassenregels zijn er binnen de school een keur aan routines, zodat we ook buiten de klas de veiligheid kunnen waarborgen. De kleuterklassen in de Vlinderboom zijn gesitueerd in hun eigen junior-vleugel. Dit betekent dat de allerjongste kinderen nog niet direct met veel oudere kinderen in contact komen. Dit geeft hun de gelegenheid om rustig te wennen aan het schoolse ritme, de routines en het gebouw. De leerkracht is
de steun en toeverlaat van de kinderen in de school en het eerste aanspreekpunt voor ouders. Graag gaan we ook met u de relatie binnen de pedagogische driehoek aan en zien we de ouders, als experts van hun eigen kind. Zij kennen hun kind immers het beste. Elke jaar wordt dan ook gestart met kennismakingsgesprekken tussen de leerkracht(en) en de ouder(s) van een kind. Verder onderhouden we ook veel contact met ouders via ons PARRO systeem en kunt u vanaf groep 3, de leerresultaten van uw kind 24/7 inzien via het ParnasSys Ouderportaal.

Expressie
We geven de kinderen op onze school graag de gelegenheid om zich op allerlei manieren te leren uiten. En ook om te ontdekken, welke manier het beste bij je past. Zo is er op school een technieklokaal, waar kinderen zich op kunstzinnige of creatieve wijze kunnen uiten, maar is er ook een schoolplein waar ze kunnen rennen, spelen en ravotten. Sportief kunnen onze leerlingen zich hier ook uiten of juist tijdens de gymlessen in de grote gymzaal van de Salamander. Vanaf groep 3, krijgen alle kinderen ook minimaal één keer per week gymles van een specifiek  geschoolde vakdocent. In de bovenbouw vraagt ook het uiten op sociale media en online aandacht. Via partner-instanties laten we ook op dit gebied gastlessen organiseren en bieden we voor de kinderen kaders, om zich op een veilige manier ook online te kunnen uiten. Uiteraard ligt hierbij ook een belangrijke rol bij de ouders, de online communicatie van kinderen gebeurt nog veel buiten schooltijd en is daarom ook niet alleen door school aan te leren.

Denken
Als school gaan we uit van een kennisbasis en dus is het van belang dat we kinderen zelfstandig, kritisch en probleemoplossend leren denken. Om deze executieve functies te kunnen leren, brengen we onze leerlingen middels projectmatig werken in posities, waarin zij deze vaardigheden nodig hebben en dus ook de urgentie voelen om dit te leren. In de onderbouw kun je daarbij denken aan een samenwerkingsopdracht in een groepje of een knutselopdracht, waarbij nog niet alle spullen klaar zijn gezet. Kinderen leren zo een zekere mate van routinematige zelfredzaamheid. In de bovenbouw wordt dit verdiept door het dragen van bepaalde verantwoordelijkheid bij het maken van huiswerk, het houden van spreekbeurten, maar ook burgerschapsvorming, waaronder debatteren een onderdeel van de schooldag kan uitmaken. Tenslotte betrekken we kinderen graag bij hun eigen ontwikkeling en werken we toe naar een manier waarbij we het proces dat kinderen doormaken meer gaan weergeven in een portfolio, zodat kinderen in de hogere groepen daadwerkelijk aan het roer komen te zitten en hun eigen leren kunnen sturen.