Wij wij zijn

Personeelsgeleding

Heidi van Dongen
Esther Akkermans
Laura van Gils

Oudergeleding

Tom Schoormans
Mark Haarbosch
Marlieke van Gool

Correspondentieadres

MR De Vlinderboom
p/a Hortensiastraat 2
5102 XS Dongen
Tel. 0162-312050

MR & GMR

Onze visie is om basisschool De Vlinderboom positief kritisch te ondersteunen in het creëren van een school, die de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel waarborgt.
We willen een bijdrage leveren aan de verbetering van het onderwijsklimaat voor de kinderen, verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. We streven naar een transparante schoolorganisatie. Het moet helder zijn wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. De MR vindt het van belang dat er vertrouwen vanuit alle partijen aanwezig is en er een transparante en open communicatie en uitwisseling van informatie plaatsvindt.

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan waarin ouders en leerkrachten samen de zaken, die op school spelen, bespreken. Het doel is om ouders en teamleden medezeggenschap te geven op school. De MR bestaat uit een oudergeleding, 3 leden  en een personeelsgeleding met  3 leden. De leden van de MR worden uit beide geledingen gekozen. De oudergeleding door de ouders en het leerkrachtendeel door de teamleden. Een goed functionerende MR is van groot belang voor beleidszaken op school en zal een kritische raad zijn met de bedoeling om de school nog beter te laten functioneren. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat iedere ouder, met een kind op op de Vlinderboom, bij deze vergaderingen aanwezig kan zijn.

Het staat de MR vrij om alle zaken, die voor school van belang zijn, te bespreken. In sommige zaken zal de MR de school adviseren, in sommige zaken moet  de MR instemming verlenen.

Hoe kunt u, als ouder, de MR bereiken en wat kan de MR voor u doen?

  • U kunt via een van de MR leden een agendapunt indienen
  • U mag uw agendapunt in de MR vergadering toelichten
  • De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u heeft spreekrecht

Naast de MR heeft de school nog twee vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Eén ouder en één personeelslid.

De GMR bespreekt de zaken aangaande de stichting INITIA. Ook deze vergaderingen zijn openbaar.