Passend onderwijs

Vanaf het moment dat uw kind als vierjarige op onze school komt, wordt de voortgang van het leerproces nauwlettend gevolgd.

passendonderwijs

Dit doen we met behulp van ons digitale leerlingvolgsystemen CITO en Parnassys en waar het de sociaal-emotionele ontwikkeling betreft, met het programma ZIEN. Daarnaast wordt de ontwikkeling van uw kleuter gevolgd met het volgsysteem "Kijk". Alle leerlingen worden op deze manier gevolgd. Er wordt een programma gemaakt passend bij de zorg die de leerling nodig heeft. Dit staat beschreven in de groepsplannen. We werken op onze school bij de hoofdvakken standaard in drie groepen en we noemen dit aanpak 1, 2 en 3. De kinderen in aanpak 1 krijgen uitleg over de leerstof, instructie, die daarna vervolgd wordt met een verlengde instructie door de leerkracht. De kinderen in aanpak 2 gaan na de eerste instructie aan de slag met verwerken van de leerstof. De kinderen in aanpak 3 hebben weinig tot geen instructie meer nodig van de leerkracht en gaan al vlot aan de slag. Waar mogelijk wordt deze laatste groep kinderen een programma geboden, dat zorgt voor méér uitdaging dan de aangeboden reguliere leerstof.

Tweemaal per jaar wordt iedere groep in een groepsbespreking met de IB-er. De leerlingen en het aanbod van de leerstof blijven zo goed in beeld. Daar waar nodig is stellen we voor individuele leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) op, met hierin zijn of haar eigen leertraject. Daarnaast kan de interne begeleider u vragen uw kind in het ondersteuningsteam te mogen bespreken. Dat gebeurt enkel met toestemming van de ouders. U kunt ook bij dat overleg over uw kind aanwezig zijn om mee te denken.  Alles wat er in het ondersteuningsteam besproken wordt is uiteraard vertrouwelijk. Samen met u proberen we uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.